โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 

     ข้อมูลหน่วยไตเด็ก  
   
 

ข้อมูลหน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ให้การดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคไต สำหรับครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไปทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมการรักษาโรคไตในเด็กทั่วไปตลอดจนภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเด็กด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) โดยมีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมบูรณาการเพื่อดูแลผู้ป่วยในทุกๆมิติ

แพทย์-พยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยไตเด็ก
ศ. คลินิก พล.ต.หญิง พญ. ยุพาพิน จุลโมกข์
อาจารย์กุมารแพทย์โรคไตที่ปรึกษา
รศ. พล.ต.หญิง พญ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
อาจารย์กุมารแพทย์โรคไตที่ปรึกษา
พ.อ. นพ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ อาจารย์กุมารแพทย์โรคไต
พ.ท. นพ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ อาจารย์กุมารแพทย์โรคไตและหัวหน้าหน่วยโรคไตเด็ก

พ.ต.หญิง พญ. จันทร์ธิดา สุบุญ
พ.ญ. ปิยนุช ประจง

พญ.ธัญญา    ขจรรัตนา

พญ.ปารัช   วิทยานานันท์

อาจารย์กุมารแพทย์โรคไต
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต ชั้นปีที่ 2

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต ชั้นปีที่ 1

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต ชั้นปีที่ 1

พ.ต.หญิง สาลี่ ใจโปร่ง พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมและ CAPD
ร.อ.หญิง สุวิมล หมื่นเศษ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
ร.ท.หญิง นิภาวรรณ สมนวลตาด พยาบาลหน่วยไตเทียม
จ.ส.ท. หญิง อาภา ทิมจ้อย ผู้ช่วยพยาบาล
นาง สินาพร มีพวง พนักงานช่วยการพยาบาลและธุรการไตเทียม
น.ส. นลินี สังออน ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส. อุ่นเรือน บริรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ