โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 
 
 


หน่วยไตเด็ก เป็นหน่วยงานของ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งให้คำแนะนำ
และดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคไต สำหรับครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเด็กด้วยวิธีการล้างไต ทางช่องท้อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) โดยมีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ดำเนินงานบูรณาการเพื่อดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
 
More..    

หน่วยไตเด็ก เเสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่จบการศึกษา
หน่วยไตเด็ก เเสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่จบการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เชิญประชุมเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีปลูกถ่ายไตในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า
หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องใ


More...   

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม&n

รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพสำหรับเด็กๆโรคไต
หน่วยไตเด็กกองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดทำ หนังสือ "รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพ" สำหรับเ

การส่งน้ำยา Peritoneal dialysis เพื่อตรวจเพาะเชื้อ
     ภาวะการติดเชื่อในผู้ป่วยเด็กล้างไตทางช่องท้องมีความสำคัญในการวินิจฉัย  การรักษาทั้งยาป