E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
มูลนิธิโรคไต
002
003
004
005
 

      สาระน่ารู้  
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฉบับปรับปร
23/09/2020
รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพสำหรับเด็กๆโรคไต
หน่วยไตเด็กกองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดทำ หนังสือ "รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพ" สำหรับเด็กๆ ที่ป่วยเป็นโรคไต โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง กรกต วีรเธียร นักกำหนดอาหาร รพ. พระมงกุฎเกล้า
24/10/2014
การส่งน้ำยา Peritoneal dialysis เพื่อตรวจเพาะเชื้อ
     ภาวะการติดเชื่อในผู้ป่วยเด็กล้างไตทางช่องท้องมีความสำคัญในการวินิจฉัย  การรักษาทั้งยาปฏิชีวนะและระยะเวลาในการให้ยาแก่ผู้ป่วย  ดังนั้นการส่งตรวจน้ำยา Peritoneal dialy
31/05/2014
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ป่วยเด็กล้างไตทางช่องท้อง, ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และปลูกถ่ายไต
     เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยเด็กไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง, ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการปลูกถ่ายไตนั้น  การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยก็เป็น
31/05/2014
แนวทางการรักษา UTI ในเด็ก (Update version)
ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับแพทย์-พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา  สามา
25/05/2014
สูตรตำนวณ GFR ในเด็กและผู้ใหญ่
แพทย์-พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สามารถ download file สำหรับคำนวณ GFR ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ CKD-EPI formula และสูตร Mofidied Schwartz formula สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุน้อ
25/05/2014