E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 
 
การอบรมระยะสั้น
   
 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย
ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น  เรื่อง "Update in Pediatric Nephrology"  ระหว่างวันที่
18 -20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า