E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
   
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

(อ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)